خدا از ديدگاه قرآن
خدا از ديدگاه قرآن
در این کتاب آیت‌الله دکتر بهشتی بعد از پیش‌گفتار و مقدمه به سراغ مسائل مابعدالطبیعه می‌رود و درباره کسب معرفت، طبیعت، مسائل مابعدالطبیعه ارسطو و معادشناسی سخن می‌گوید. گویا این کتاب، پایان‌نامه دکتری ...
دوشنبه 03 تير 1392
تعداد بازدید: 2636 مرتبه
در این کتاب آیت‌الله دکتر بهشتی بعد از پیش‌گفتار و مقدمه به سراغ مسائل مابعدالطبیعه می‌رود و درباره کسب معرفت، طبیعت، مسائل مابعدالطبیعه ارسطو و معادشناسی سخن می‌گوید. گویا این کتاب، پایان‌نامه دکتری شهید بهشتی است.