سرحدی - جواد
شهید بزرگوار
سرحدی - جواد
وی مدیرعامل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بود. در طول شبانه‌روز نزدیک به 19 ساعت فعالیت مستمر داشت و در مقابل این همه فعالیت سنگین تنها به اندازه گذران زندگی حقوق دریافت می‌کرد. او همیشه در کارهای خیر...
تعداد بازدید: 2524 مرتبه
وی مدیرعامل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بود. در طول شبانه‌روز نزدیک به 19 ساعت فعالیت مستمر داشت و در مقابل این همه فعالیت سنگین تنها به اندازه گذران زندگی حقوق دریافت می‌کرد. او همیشه در کارهای خیر پیش‌قدم بود و تا حد توان نیازهای مستمندان را رفع می‌کرد.