شاهوی - عباس
شهید بزرگوار
شاهوی - عباس
او فساد اقتصادی و بازرگانی رژیم شاه را مشاهده کرده بود و میدانست که ریشه کن کردن این فسادها مهمترین وظیفه او به عنوان معاون وزارت بازرگانی است. وضع قوانین عادلانه برای حمایت از تولید کننده و مصرف کنند...
تعداد بازدید: 2561 مرتبه
او فساد اقتصادی و بازرگانی رژیم شاه را مشاهده کرده بود و میدانست که ریشه کن کردن این فسادها مهمترین وظیفه او به عنوان معاون وزارت بازرگانی است. وضع قوانین عادلانه برای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از اهداف دیگر شاهوی بود که همواره آن را دنبال می‌کرد.