شماره: 1189
1398/05/04
برگزاری نشست «اندیشه ورز دینی»
برگزاری نشست «اندیشه ورز دینی»

نشست اندیشه ورز دینی در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، نشست اندیشه ورز دینی روز جمعه 4 مردادماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©