شماره: 1297
1398/10/26
برگزاری اولین جلسه از سلسه نشست های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب
برگزاری اولین جلسه از سلسه نشست های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب

اولین جلسه از سلسه نشست های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی یادمان شهدای هفتم تیر، اولین جلسه از سلسه نشست های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب روز پنج شنبه 26 دی ماه 1398 در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©