شماره: 563
1392/05/12
نويسنده - محمود فتح آبادي
شهيد بهشتي و آسيب‌شناسي تربيت ديني
شهيد بهشتي و آسيب‌شناسي تربيت ديني

بي‌شك پرداختن به بحث تربيت ديني وآسيب‌شناسي آن ضروري است، زيرا تربيت ديني از آثار و فوايد متعددي برخوردار است و در جامعه امروزي، جوانان و نوجوانان را از افتادن درپرتگاه‌ها وكمينگاه‌ها مصون مي دارد.

چكيده

مقاله حاضر جستاري است در خصوص بيان اهميت وضرورت تربيت ديني وآسيب‌شناسي آن از ديدگاه آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي به عنوان شخصيتي كه در دو نهاد روحانيت وآموزش و پرورش خدمت كرده وخود تربيت يافته مكتب اسلام است. در تعريف تربيت ديني آمده است:

"تربيت ديني مجموعه‌اي از تلاش‌ها و اقدامات وزمينه‌سازي‌ها براي ايجاد دگرگوني در فكر و عمل است كه منطبق با آن فكر وعمل و داراي جنبه‌هاي موضع‌گيرانه براساس آن باشد. تربيت ديني يعني رسيدن به تزكيه، فلاح ورستگاري".

بي‌شك پرداختن به بحث تربيت ديني وآسيب‌شناسي آن ضروري است، زيرا تربيت ديني از آثار و فوايد متعددي برخوردار است و در جامعه امروزي، جوانان و نوجوانان را از افتادن درپرتگاه‌ها وكمينگاه‌ها مصون مي دارد. بديهي است تربيت ديني بدون مرتفع كردن آفات وآسيب‌هاي موجود مقدور نخواهد بود.

در اين نوشتار آسيب‌هاي تربيت ديني، از منظرشهيد بهشتي در ابعاد وحوزه‌هاي گوناگونِ از جمله زمينه‌ها و محيط، منابع، محتوا، مربيان و روش‌ها، بررسي شده و هر   يك از اين حوزه‌ها به‌طورجزئي‌تر مورد تحليل قرارگرفته‌اند. براي رسيدن به تربيت‌ديني به همان ميزان كه برنامه‌ريزي لازم وضروري است، آسيب‌شناسي ورفع موانع نيز ضرورت دارد و با وجود موانع نمي‌توان به هدف تربيت‌ديني فراگيران رسيد. مقاله حاضر كوششي است درجهت پاسخگوئي به اين سئوالات :1- اهميت تربيت ديني چيست؟2- از نظر دكتر بهشتي موانع وآفات تربيت ديني كدامند؟3- از نظر وي نقش وسهم عوامل مؤثر يا بازدارنده تعليم وتربيت ديني كدام است؟

درتهيه مقاله از روش مطالعه كتابخانه‌اي با جامعه آماري 33 كتاب ومقاله استفاده شده و  وساختار مقاله نيز بدين شكل است كه اولاً به بيان اهميت تربيت ديني پرداخته و سپس ضمن آسيب‌شناسي آن در حيطه‌هاي گوناگون، مطالب، جمع‌بندي و راهكارهائي ارائه شده‌اند.   

واژگان كليدي:

تربيت ديني، شهيد بهشتي(ره)، عصر حاضر، آسيب‌شناسي تربيت‌ديني،حوزه‌هاي تربيت‌ديني

حق انتشار محفوظ است ©