مهدی امین زاده
جاودانه ها

او معاون داخلی وزرات بازرگانی بود. همیشه تا نیمه‌های شب در دفترش حاضر بود و هرگز از حجم زیاد کار شکایت نمی‌کرد و همکارانش نیز که این جدیت را در او می‌دیدند با روحیه‌ای مضاعف مشغول به خدمت می‌شدند. او اهل تفکر بود و پیش از انجام و یا تصمیم به کاری انتظارات و احتمالات را در نظر می‌گرفت.