عبدالحسین اکبری مازندرانی
جاودانه ها

مبارزه با جریان‌های فکری انحرافی بعد از انقلاب اصلی‌ترین فعالیت این روحانی مبارز بود . شهید خود را خدمتگزار مردم می‌دانست و در برابر مشکلات و سختی‌های آن‌ها بی‌تفاوت نبود و سعی می‌کرد در حد توانش به نیازمندان کمک کند و مشکلات آنان را مرتفع سازد.