محمد پور ولی
جاودانه ها

او هم مثل بسیاری از اعضای حزب، جوان بود و پر انرژی. از هیچ فرصتی برای خدمت دریغ نمی‌کرد. خواه می‌خواست همکاری با حزب جمهوری اسلامی باشد و خواه مسئولیت کتابخانه‌ای حوزه علمیه بازار تهران بیشتر فعالیت‌های شهید معطوف به فعالیت‌های فرهنگی بود.