رضا ترابی
جاودانه ها

از آن جوانان پرشور انقلابی بود که از ابتدای جوانی عمرش را صرف تبلیغات برای انقلاب اسلامی و دفاع از آن کرده بود. انقلاب هم که پیروز شد، مسئولیت شاخه تبلیغات دانشجویی حزب جمهوری اسلامی را برعهده گرفت و از این سنگر فعالیت انقلابی و مستمرش را ادامه داد.