محمد تفویضی زواره
جاودانه ها

انقلاب که پیروز شد با توجه به سابقه درخشان و روحیه انقلابی که داشت در وزارت راه و ترابری مشغول به کار شد و ابتدا استان خوزستان را برای انجام وظیفه انتخاب نمود. او مستقیماً در محل اجرای طرح‌ها حضور می‌یافت و با نظارت دقیق از پیشرفت کارها اطمینان حاصل می‌کرد.