هاشم جعفری معیری
جاودانه ها

پزشک بود و اهل مبارزه و خدمت. او بعد از انقلاب مسئولیت‌های بزرگی را برعهده گرفت که تقریباً از همه آن‌ها سربلند بیرون آمد. یکی از اقدامات اثرگذار او لایحه دگرگونی نظام تأمین اجتماعی کشور بود که در زمان مدیریت او بر سازمان تأمین اجتماعی محقق شد.