محمد خوش‌زبان
جاودانه ها

۱۹ سال بیشتر نداشت اما سوابق فعالیت سیاسی او سراسر مبارزه با رژیم طاغوت بود. او حتی در جریان تظاهرات‌های انقلاب دستگیر شده و طعم شکنجه‌های عذاب‌آور مزدوران رژیم شاه را هم چشیده بود. بعد از انقلاب با شناختی که از شهید بهشتی داشت به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمد.