محمدکاظم دانش
جاودانه ها

در انتخابات دوره اول مجلس به عنوان نماینده مردم اندیمشک وارد عرصه خدمتگزاری شد و با عشقی که نسبت به مردم و خدمت به آنان داشت، از کرسی‌اش در مجلس فقط برای خدمت به خلق و آبادانی شهرش استفاده کرد و تا آخرین قطرات خونش را هم در این راه جنگید.