محمدجواد شرافت
جاودانه ها

انقلاب که پیروز شد مدتی را به عنوان مشاور محمدعلی رجایی که در آن زمان وزیر آموزش و پرورش بود، خدمت کرد. در زمان انتخابات دوره اول مجلس با درخواست‌های گروه‌های مختلف مردم شهرش در انتخابات شرکت کرد و وارد مجلس شد تا آزادی حقیقی را در پرتو انقلاب به مردم شهرش هدیه کند.