توحید رزمجومین
جاودانه ها

او جزو کسانی بود که از کودکی طعم تلخ فقر را چشیده بود و به همین خاطر هم با افراد مستضعف بسیار مهربان بود و همیشه از آنان حمایت می‌کرد. او حتی بیشتر حقوق خود را که به واسطه خدمت در شرکت ساراول دریافت می‌کرد، به محرومان اختصاص می‌داد و دستشان را می‌گرفت.