جواد سرافراز
جاودانه ها

وی بعد از انقلاب در کنار شهید بهشتی در مقابله با جریان‌های منافقین و لیبرالیسم و بنی صدر ایستادگی کرد. شهید که عضو مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود و تجربیات زیادی داشت، محبوب شهید بهشتی بود و شهید بهشتی همیشه درباره او می‌گفت: سرافراز بازوی من است.