جواد سرحدی
جاودانه ها

وی مدیرعامل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بود. در طول شبانه‌روز نزدیک به ۱۹ ساعت فعالیت مستمر داشت و در مقابل این همه فعالیت سنگین تنها به اندازه گذران زندگی حقوق دریافت می‌کرد. او همیشه در کارهای خیر پیش‌قدم بود و تا حد توان نیازهای مستمندان را رفع می‌کرد.