علی اکبر سلیمی جهرمی
جاودانه ها

او فقط به خدا می‌اندیشید و در تمام مسئولیت‌هایی که برعهده داشت تنها رضایت خداوند را مد نظر قرار می‌داد و در پذیرش مسئولیت‌ها به ارزش‌های دینی آن توجه می‌کرد و در مقابله با کسانی که قصد ایستادگی در برابر حق را داشتند، مقاوم بود و از هیچ قدرتی واهمه نداشت.