محمدحسین صادقی
جاودانه ها

ایمان به توحید شهید صادقی از او مبارزی متعهد و متفکر ساخته بود. او با ندای هل من ناصر ینصرنی امام خمینی وارد نهضت عاشورایی شد و علم و اندیشه خود را برای مبارزه با بیداد و خفقان به صحنه آورد. انقلاب هم که پیروز شد به عنوان نماینده مردم شهرش در سنگر مجلس خدمت کرد.