غلامعلی معتمدی
جاودانه ها

تصدی مسئولیت وزارت کار و امور اجتماعی توسط شهید رجایی به او پیشنهاد شد که با مخالفت بنی صدر مواجه شد. او به سنگر دیگری رفت تا در آن‌جا بتواند در خدمت مردم باشد. تا این‌که مسئولیت معاون رفاه وزارت کار را برعهده گرفت و سعی کرد در زمان مسئولیتش به زندگی کارگران رفاهی دوباره ببخشد.