محمد منتظری
جاودانه ها

او هرکاری را شدنی می‌دانست و با جدیت فراوان کارها را پیش می‌برد و با همین روحیه‌ای که در وجود او نهادینه شده بود، به مجلس راه یافت و مردم نجف‌آباد را در مجلس نمایندگی می‌کرد. وی در سر و سامان دادن شهر نجف‌آباد در دوران پس از پیروزی انقلاب، نقشی انکارناپذیر داشت.