سیدمحمد موسوی‌فر
جاودانه ها

از طلبه‌های جوان حزب بود. دلدادگی به اهل بیت عصمت و طهارت ویژگی بارز او محسوب می‌شد و در زندگی‌اش همواره سعی می‌کرد اهل بیت را به عنوان الگو در تمامی کارهایش درنظر بگیرد. او با تاسیس حزب جمهوری اسلامی چون فعالیت‌های حزب را موافق با ایده‌هایش می‌دید، به عضویت آن درآمد.