عباسعلی ناطق نوری
جاودانه ها

اهل قرآن بود و برای انجام تمام کارهایش به قرآن رجوع می‌کرد. او اندیشه‌های دینی و مبارزاتی خود را بر پایه این کتاب مقدس استوار ساخته بود و همواره به جوانان هم پیشنهاد می‌کرد که قرآن را چراغ راهشان قرار دهند. او قرآن را درمان همه دردهای فکری و روانی می‌دانست.