حسن اجاره دار
جاودانه ها

از دوران نوجوانی مبارزه علیه طاغوت را آغاز کرده و دست به هرکاری زده بود تا به نهضت عاشورایی امام کمک کند. انقلاب هم که پیروز شد به دستور شهید بهشتی به عنوان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی منصوب شد و ادامه فعالیت‌هایش را در حزب دنبال کرد.